top of page

Ngành Điện gió

15 thg 5, 2023

Quy hoạch điện VIII được phê duyệt vào ngày 15/05/2023 đã đưa ra định hướng ưu tiên đẩy mạnh phát triển điện gió, nâng tỷ trọng công suất điện gió trên bờ và ngoài khơi lên mức 14.5% và 4% tổng công suất toàn hệ thống vào năm 2030. Tiềm năng điện gió trên bờ và ngoài khơi ước tính là 221 GW và 600 GW. Nhờ các chính sách ưu đãi từ Chính phủ, tổng công suất điện gió đã tăng trưởng mạnh trong các năm gần đây, từ 135 MW vào năm 2015 lên 300 MW vào năm 2018 và tiếp đó là gần 4 GW vào năm 2022, chiếm tỷ trọng 5.1% toàn hệ thống. Chính phủ cần phát triển quy mô lưới điện và sớm đưa ra cơ chế giá điện gió hợp lý để khuyến khích các dự án mới, chấm dứt tình trạng đóng băng hiện tại của ngành điện gió.

bottom of page