top of page

ASC CBTT về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kèm theo Biên bản kiểm phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC (sau đây gọi là “ASC”) công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kèm theo Biên bản kiểm phiếu.


1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

2. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; và

3. Các tài liệu kèm theo:

Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT;

Quy chế tổ chức và hoạt động BKS;

Quy trình kiểm soát của BKS.


81 lượt xem0 bình luận