top of page

ASC CBTT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 28/4/2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC (sau đây gọi là “ASC”) công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua: (i) việc thay đổi tên Công ty; (ii) giao/ ủy quyền cho Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật, thay mặt và đại diện ASC, thực hiện thủ tục và ký, ký kết hồ sơ, tài liệu theo quy định pháp luật hiện hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và (iii) sửa đổi Điều lệ của Công ty đối với nội dung “Tên Công ty” quy định tại Điều 2 của Điều lệ để phản ánh việc thay đổi tên Công ty nêu trên. Cụ thể:

  • Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 28/4/2022 đến ngày 08/5/2022;

  • Ngày thực hiện tổng hợp phiếu lấy ý kiến và kiểm phiếu: ngày 08/5/2022 hoặc ngày nhận được tất cả phiếu ý kiến của cổ đông tùy ngày nào đến trước;

  • Tài liệu lấy ý kiến chi tiết được đính kèm dưới đây:

Trân trọng!

121 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Komentáře


bottom of page