top of page

ASC_CBTT Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

Đã cập nhật: 19 thg 4, 2022

Công ty CP Chứng khoán ASC trân trọng công bố thông tin về Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để mua cổ phần của Công ty.


Chi tiết CBTT tại:

ASC_CBTT_Ngaydangkycuoicungdukienthuchienquyenmuacophan
.pdf
Tải về PDF • 623KB

ASC_CBTT_Dinhchinhbosungtailieuvengaydangkycuoicungthuchienquyenmuacophan
.pdf
Tải về PDF • 666KB

CV 2101_UBCK_QLKD ve ho so dang ky chao ban co phieu cho co dong hien huu
.pdf
Tải về PDF • 149KB

107 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

コメント


bottom of page