top of page

Thông báo Ngày Đăng Ký Cuối Cùng nhận quyền thanh toán lãi của Mã chứng khoán: LLP12301

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

  • Tên tổ chức phát hành: Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Liên Lập

  • Tên chứng khoán: Trái phiếu LLPCH2328001

  • Mã chứng khoán: LLP12301

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 07/05/2024

  • Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 9.008.219,178 VNĐ (Chín triệu không trăm lẻ tám ngàn hai trăm mười chín phẩy một trăm bảy mươi tám đồng).

  • Ngày thanh toán: 20/05/2024 (do ngày đến hạn thanh toán 18/05/2024 và ngày 19/05/2024 không phải là ngày làm việc)

  • Lý do mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 1 (Từ và bao gồm ngày 18/08/2023 đến và không bao gồm ngày 18/05/2024).

 

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank vào ngày 20/05/2024.

Đính kèm là thông báo của VSDC: Thông báo của VSDC.

Trân trọng thông báo!

11 lượt xem0 bình luận

Σχόλια


bottom of page