top of page

Thông báo Ngày Đăng Ký Cuối Cùng nhận quyền thanh toán lãi của Mã chứng khoán: NPM12209

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

  • Tên tổ chức phát hành: Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo

  • Tên chứng khoán: Trái phiếu NPMCH2227001

  • Mã chứng khoán: NPM12209

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2024

  • Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 4.936,438 đồng (Bốn nghìn chín trăm ba mươi sáu phẩy bốn trăm ba mươi tám đồng)

  • Ngày thanh toán: 27/05/2024 (do ngày thanh toán 25/05/2024 và ngày 26/05/2024 không phải là ngày làm việc)

  • Lý do mục đích: Thanh toán lãi kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 25/11/2023 đến và không bao gồm ngày 25/05/2024)

 

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank vào ngày 27/05/2024.

Đính kèm là thông báo của VSDC: Thông báo của VSDC.

Trân trọng thông báo!

7 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page