top of page

Thông báo Ngày Đăng Ký Cuối Cùng nhận quyền thanh toán lãi của mã chứng khoán SGA12301

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

  • Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Sài Gòn Anpha

  • Tên chứng khoán: Trái phiếu SGACH2328001

  • Mã chứng khoán: SGA12301

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2024

  • Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 9.008.219,178 đồng (Chín triệu không trăm linh tám nghìn hai trăm mười chín phẩy một trăm bảy mươi tám đồng)

  • Ngày thanh toán: 25/06/2024

  • Lý do mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 25/09/2023 đến và không bao gồm ngày 25/06/2024)

 

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank vào ngày 25/06/2024.

Đính kèm là thông báo của VSDC: Thông báo của VSDC.

Trân trọng thông báo!

4 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page