top of page

Thông báo Lấy Ý Kiến bằng văn bản - Trái Phiếu của CTCP Đầu tư & Phát triển Du lịch Phú Quốc

Đã cập nhật: 30 thg 11, 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank trân trọng thông báo về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản như sau:


1. Thông tin trái phiếu lấy ý kiến

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc

Tên trái phiếu

Mã chứng khoán

Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (DPQCH2227001)

DPQ12205

Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (DPQCH2227002)

DPQ12201

Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (DPQCH2227003)

DPQ12206

Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (DPQCH2227004)

DPQ12207

Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (DPQCH2227005)

DPQ12202

Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (DPQCH2227006)

DPQ12203

Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (DPQCH2227007)

DPQ12204


2. Nội dung lấy ý kiến


- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2023

- Lý do mục đích: Lấy ý kiến người sở hữu TPDN bằng văn bản.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 trái phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc tại Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua một số cơ chế liên quan đến Tài sản đảm bảo và thay đổi Tài sản đảm bảo, chia sẻ Tài sản đảm bảo của trái phiếu.

+ Nội dung khác theo thẩm quyền phê duyệt của người sở hữu trái phiếu quy định trong các Điều khoản và Điều kiện trái phiếu.


Đính kèm là thông báo của VSDC:

- Trái phiếu DPQCH2227001: Thông báo của VSDC

- Trái phiếu DPQCH2227002: Thông báo của VSDC

- Trái phiếu DPQCH2227003: Thông báo của VSDC

- Trái phiếu DPQCH2227004: Thông báo của VSDC

- Trái phiếu DPQCH2227005: Thông báo của VSDC

- Trái phiếu DPQCH2227006: Thông báo của VSDC

- Trái phiếu DPQCH2227007: Thông báo của VSDC

Trân trọng thông báo!

19 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page