top of page

Thông báo Ngày Đăng Ký Cuối Cùng của trái phiếu NPMCH2227001 (Mã chứng khoán: NPM12209)

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng nhận quyền thanh toán lãi như sau:

  • Tên tổ chức phát hành: Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo

  • Tên chứng khoán: Trái phiếu NPMCH2227001

  • Mã chứng khoán: NPM12209

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2023

  • Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 5.827,507 VNĐ (Năm nghìn tám trăm hai mươi bảy phẩy năm trăm linh bảy đồng)

  • Ngày thanh toán: 27/11/2023 (do ngày đến hạn thanh toán 25/11/2023 và ngày 26/11/2023 không phải là ngày làm việc)

  • Lý do mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 25/05/2023 đến và không bao gồm ngày 25/11/2023)

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký; Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank vào ngày 27/11/2023.

Đính kèm là thông báo của VSDC: Thông báo của VSDC.


Trân trọng thông báo!

29 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentários


bottom of page