top of page

Thông báo Ngày Đăng Ký Cuối Cùng nhận quyền thanh toán lãi của Mã chứng khoán: DPQ12205

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

  • Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc

  • Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (DPQCH2227001).

  • Mã chứng khoán: DPQ12205

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 30/01/2024.

  • Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 2.898,630 VNĐ (Hai nghìn tám trăm chín mươi tám phẩy sáu trăm ba mươi đồng).

  • Ngày thanh toán: 19/02/2024.

  • Lý do mục đích: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 07 (từ và bao gồm ngày 18/11/2023 đến và không bao gồm ngày 18/02/2024).

 

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank vào ngày 19/02/2024.

Đính kèm là thông báo của VSDC: Thông báo của VSDC.

Trân trọng thông báo!

7 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page