top of page

Thông báo Ngày Đăng Ký Cuối Cùng nhận quyền thanh toán lãi của Mã chứng khoán: GCI12101

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:


  • Tên tổ chức phát hành: Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường

  • Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường (GCICH2125001)

  • Mã chứng khoán: GCI12101

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 21/12/2023.

  • Tỷ lệ thực hiện: Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 2.823,014 đồng (Hai nghìn tám trăm hai mươi ba phẩy không trăm mười bốn đồng).

  • Ngày thanh toán: 02/01/2024 (do ngày đến hạn thanh toán 01/01/2024  không phải là ngày làm việc).

  • Lý do mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 07 (từ và bao gồm ngày 01/10/2023 đến và không bao gồm ngày 01/01/2024) của trái phiếu GCI12101.

 

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank vào ngày 21/12/2023.

Đính kèm là thông báo của VSDC: Thông báo của VSDC.


Trân trọng thông báo!

6 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page