top of page

Thông báo Ngày Đăng Ký Cuối Cùng nhận quyền thanh toán lãi của Mã chứng khoán: TLE12101

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

  • Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nhiệt điện Thăng Long

  • Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Thăng Long (TLPCH2126001).

  • Mã chứng khoán: TLE12101

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2023.

  • Tỷ lệ thực hiện mua lại trước hạn: 19/712 (Mua lại 19 trái phiếu/Tổng số 712 trái phiếu)

  • Tỷ lệ thực hiện thanh toán lãi trái phiếu: 01 trái phiếu được nhận 8.068.493,151 VNĐ (Tám triệu không trăm sáu mươi tám nghìn bốn trăm chín mươi ba phẩy một trăm năm mươi một đồng).

  • Ngày thanh toán: 30/11/2023.

  • Lý do mục đích: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn và thanh toán lãi định kỳ vào ngày 30/11/2023 của trái phiếu TLE12101.


Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký; Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank vào ngày 30/11/2023.

Đính kèm là thông báo của VSDC: Thông báo của VSDC.

17 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentarios


bottom of page