top of page

Thông báo về việc chuyển giao đại lý đăng ký và lưu ký trái phiếu

Công ty Cổ phần Chứng Khoán VPBanks (VPBank Securities) trân trọng thông báo đến Người sở hữu Trái phiếu nội dung liên quan đến việc chuyển giao Đại lý đăng ký và lưu ký Trái phiếu của một số Tổ chức phát hành, cụ thể đối với các mã Trái phiếu sau:


Danh sách các Tổ chức phát hành thực hiện chuyển giao Đại lý đăng ký và lưu ký Trái phiếu:

TT

Mã trái phiếu

Tổ chức phát hành

Đại lý đăng ký

và lưu ký cũ

(Trước chuyển giao)

​​Đại lý đăng ký

và lưu ký mới

(Sau chuyển giao)

Ngày chuyển giao

1

KITA.BOND2020.01

​Công ty Cổ phần Kita Invest

​Công ty Cổ phần chứng khoán Navibank

​VPBank Securities

​25/05/2022

2

KITA.BOND2020.02

​​Công ty Cổ phần Kita Invest

​Công ty Cổ phần chứng khoán Navibank

​​VPBank Securities

​​25/05/2022

3

KITA.BOND2020.03

​​Công ty Cổ phần Kita Invest

​​Công ty Cổ phần chứng khoán Navibank

​​VPBank Securities

​​25/05/2022

4

KITA.BOND2020.04

​​Công ty Cổ phần Kita Invest

​​Công ty Cổ phần chứng khoán Navibank

​​VPBank Securities

​​25/05/2022

5

KITA.BOND2020.05

​​Công ty Cổ phần Kita Invest

​​Công ty Cổ phần chứng khoán Navibank

​​VPBank Securities

​​25/05/2022

6

KITA.BOND2020.06

​​Công ty Cổ phần Kita Invest

​​Công ty Cổ phần chứng khoán Navibank

​​VPBank Securities

​​25/05/2022

7

KITA.BOND2020.07