top of page

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc triển khai việc chào bán, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu