top of page

Điều khoản và Điều kiện

Bộ Điều khoản và Điều kiện sau đây được áp dụng cho tất cả các Tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS). Theo đó, Khách hàng thừa nhận rằng trước khi ký hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, Khách hàng đã được cung cấp đầy đủ, đã đọc, hiểu rõ, đồng ý tuân thủ và chịu sự ràng buộc của Bộ Điều khoản và Điều kiện của VPBankS áp dụng cho tất cả các Chủ tài khoản (và các sửa đổi, bổ sung của Bộ Điều khoản và Điều kiện này được VPBankS thực hiện trong từng thời kỳ). Khách hàng đồng ý rằng, hợp đồng mở tài khoản và Bộ Điều khoản và Điều kiện cùng với các văn bản khác nhằm mở, sử dụng tài khoản và sử dụng dịch vụ do VPBankS cung cấp sẽ cấu thành thỏa thuận tổng thể giữa Khách hàng và VPBankS liên quan đến việc mở và sử dụng tài khoản, sử dụng dịch vụ chứng khoán giữa Khách hàng và VPBankS.

Xem Bộ điều khoản và điều kiện chi tiết tại đây.

bottom of page