top of page

Biểu phí dịch vụ

Biểu phí dịch vụ

Giao dịch Cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ/Chứng quyền có bảo đảm niêm yết

Giao dịch Trái phiếu niêm yết

  • Phí giao dịch bao gồm phí trả sở

  • Các chính sách miễn phí được áp dụng không bao gồm phí trả Sở

Anchor 1

Biểu lãi suất Cho vay ký quỹ

Biểu lãi suất này áp dụng từ 06/02/2023, đối với các khoản vay giải ngân mới  sản phẩm Cho vay ký quỹ  (Margin) hoặc đáo hạn của sản phẩm Cho vay ký quỹ cấu trúc (Deal Margin)

  • Tỷ lệ cảnh báo: 85%

  • Tỷ lệ duy trì: 80%

  • Tỷ lệ xử lý: 75%

Margin

Biểu phí Ứng trước tiền bán chứng khoán

Biểu phí Ứng trước tiền bán chứng khoán áp dụng từ 06/02/2023

  • Đối với tiểu khoản thường: lãi suất UTTB như bảng trên, áp dụng cho cả hai hình thức UTTB tự động và UTTB thủ công.

  • Đối với tiểu khoản ký quỹ: lãi suất UTTB áp dụng là lãi suất trong thời hạn khoản vay tương ứng với từng hạng khách hàng được quy định theo từng thời kỳ.

Biểu phí Dịch vụ

bottom of page