top of page

ASC_CBTT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty cổ phần chứng khoán ASC công bố thời gian lấy ý kiến, nội dung lấy ý kiến, phiếu lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu khác có liên quan, cụ thể như sau:

  • Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 25/4/2022 đến ngày 06/5/2022;

  • Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với (i) Phương án xử lý số cổ phần chưa chào bán hết; và (ii) giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Phương án xử lý số cổ phần chưa chào bán hết;

  • Ngày thực hiện tổng hợp phiếu lấy ý kiến và kiểm phiếu: ngày 06/5/2022 hoặc ngày nhận được tất cả phiếu lấy ý kiến của cổ đông tùy ngày nào đên trước; và

  • Tài liệu lấy ý kiến cổ đông chi tiết được đính kèm.


To trinh cua HDQT len Co dong
.pdf
Tải về PDF • 678KB

Phieu lay y kien co dong bang van ban (Mau)
.pdf
Tải về PDF • 850KB

Nghi quyet DHDCD (Du thao)
.pdf
Tải về PDF • 625KB

53 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page