top of page

CBTT BCTC được kiểm toán kết thúc ngày 31/12/2022, giải trình LNST năm 2022 và BC tỷ lệ an toàn TC