top of page

CBTT - Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sau khi lấy ý kiến bằng văn bản

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC (sau đây gọi là “ASC”) công bố thông tin Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sau khi lấy ý kiến bằng văn bản thông qua các nội dung sau đây:

  • Thù lao dự kiến của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2022; và

  • Điều lệ sửa đổi của ASC (với nội dung thay đổi liên quan đến địa chỉ trang web: https://www.vpbanks.com.vn)

  • Nội dung chi tiết và các tài liệu theo file đính kèm.


ASC_CBTT_lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-ve-viec-thu-lao-HDQT-va-sua-doi-dieu-le-cong-ty-1
.
Tải về • 22.67MB

53 lượt xem0 bình luận

תגובות


bottom of page