top of page

CBTT NQ HĐQT về phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua