top of page

Thông báo Ngày Đăng Ký Cuối Cùng nhận quyền thanh toán lãi của Mã chứng khoán: GCI12101

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

  • Tên tổ chức phát hành: Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường

  • Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường (GCICH2125001)

  • Mã chứng khoán: GCI12101

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2024

  • Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 2.493,151 đồng.

  • Ngày thanh toán: 01/07/2024

  • Lý do mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 01/04/2024 đến và không bao gồm ngày 01/07/2024) của trái phiếu GCI12101.

 

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank vào ngày 01/07/2024.

Đính kèm là thông báo của VSDC: Thông báo của VSDC.

Trân trọng thông báo!

4 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page