top of page

Thông báo Ngày Đăng Ký Cuối Cùng nhận quyền thanh toán lãi của Mã chứng khoán: PLR12101

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

 

Tên tổ chức phát hành: Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Phước Long

Tên chứng khoán: Trái phiếu PLRCH2126002

Mã chứng khoán: PLR12101

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2024

Tỷ lệ thực hiện: 01 (một) trái phiếu nhận được: 2.493 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn bốn trăm chín mươi ba đồng) .

Ngày thanh toán: 01/07/2024.

Lý do mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ tính lãi 12 (từ và bao gồm ngày 01/04/2024 đến và không bao gồm ngày 01/07/2024)

 

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank vào ngày 01/07/2024.

 

Đính kèm là thông báo của VSDC: Thông báo của VSDC.

 

Trân trọng thông báo!”

2 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page