top of page

Thông báo Ngày Đăng Ký Cuối Cùng nhận quyền thanh toán lãi của Mã chứng khoán: DPQ12205

Đã cập nhật: 2 thg 11, 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

  • Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc

  • Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (DPQCH2227001).

  • Mã chứng khoán: DPQ12205

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 07/11/2023.

  • Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 3.226,301 VNĐ (Ba nghìn hai trăm hai mươi sáu phẩy ba trăm lẻ một đồng).

  • Ngày thanh toán: 20/11/2023 (do ngày đến hạn thanh toán 18/11/2023 và 19/11/2023 không phải Ngày làm việc).

  • Lý do mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 18/08/2023 đến và không bao gồm ngày 18/11/2023) của trái phiếu DPQ12205.

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký; Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank vào ngày 20/11/2023.

Đính kèm là thông báo của VSDC: Thông báo của VSDC.

14 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page