top of page

Thông báo Ngày Đăng Ký Cuối Cùng nhận quyền thanh toán lãi của Mã chứng khoán: DPQ12207

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

  • Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc

  • Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (DPQCH2227004).

  • Mã chứng khoán: DPQ12207

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2023.

  • Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 2.867,123 VNĐ (Hai nghìn tám trăm sáu mươi bảy phẩy một trăm hai mươi ba đồng).

  • Ngày thanh toán: 25/12/2023 (do ngày đến hạn thanh toán 23/12/2023 và ngày 24/12/2023 không phải là Ngày Làm việc).

  • Lý do mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 23/09/2023 đến và không bao gồm ngày 23/12/2023) của trái phiếu DPQ12207.

 

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank vào ngày 25/12/2023.

Đính kèm là thông báo của VSDC: Thông báo của VSDC.

Trân trọng thông báo!

3 lượt xem0 bình luận

留言


bottom of page