top of page

Thông báo Ngày Đăng Ký Cuối Cùng nhận quyền thanh toán lãi của trái phiếu DPQCH2227007

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

  • Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc

  • Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (DPQCH2227007).

  • Mã chứng khoán: DPQ12204

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2024.

  • Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 2.898,630 VNĐ (Hai nghìn tám trăm chín mươi tám phẩy sáu trăm ba mươi đồng).

  • Ngày thanh toán: 29/01/2024 (do ngày đến hạn thanh toán 28/01/2024 không phải là Ngày làm việc).

  • Lý do mục đích: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 28/10/2023 đến và không bao gồm ngày 28/01/2024) của trái phiếu DPQ12204.

 

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank vào ngày 29/01/2024.

Đính kèm là thông báo của VSDC: Thông báo của VSDC.

9 lượt xem0 bình luận

Commenti


bottom of page